PARTICIPAREA LA LICITAȚIE
PENTRU VÂNZAREA
SILITĂ A UNUI IMOBIL

CHELTUIELI DE EXECUTARE

PARTICIPAREA LA LICITAȚIE PENTRU VÂNZAREA SILITĂ A UNUI IMOBIL

Lista bunurilor scoase la licitație de către SCPEJ Coșoreanu & Asociații o puteți găsi în secțiunea Licitații.

Persoanele interesate să participe la licitație vor depune la sediul societății, până la termenul stabilit pentru organizarea licitației, următoarele documente:

  • dovada plății unei cauțiuni (10% din prețul de începere a licitației) pentru termenul respectiv. Cauțiunea se consemnează la orice unitate a băncii pe numele și la dispoziția: SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI COȘOREANU & ASOCIAȚII, CIF RO 41007570 în următoarele conturi: RO31 BREL 0002 0018 6838 0101 (RON), RO74 BREL 0002 0018 6838 0200 (EUR), deschise la Libra Internet Bank – Sucursala Rahova;
  • cererea de participare la licitație în care se va preciza oferta de cumpărare, după modelul pe care îl găsiți în secțiuneaUtile/Documente.
  • copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al licitatorului –persoană fizică, sau copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului, hotărârea adunării generale a asociaților sau a consiliului de administraţie, împreună cu mandatul, în original şi copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al persoanei care reprezintă societatea, pentru licitatorul – persoană juridică;
  • copia actului de identitate şi procura specială autentificată notarial sau împuternicire avocațială în original, care să precizeze limitele mandatului, pentru mandatarul/reprezentantul licitatorului.

Creditorii urmăritori și intervenienți care au rang util de preferință nu au obligația de a depune cauțiunea decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferența între valoarea garanției și propria creanță. Sunt scutite de depunerea garanției și persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate comună pe cote-parți.


nullTermenul-limită pentru depunerea ofertei de cumparare însoţite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitaţiei.

CHELTUIELILE DE EXECUTARE

Potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activități care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activitățile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor, urmând a fi recuperate de la debitor, în condițiile legii. În această privință, politica SCPEJ Coșoreanu & Asociații, este urmatoarea:

  • la înregistrarea cererii de executare, se agreează împreună cu creditorul avansarea unei sume necesare începerii procedurii, în funcție de natura și complexitatea cauzei.
  • onorariul se încasează, proporțional cu creanța recuperată, din sumele obtinuțe din poprire / valorificarea bunurilor debitorului.