Utile

PARTICIPAREA LA LICITAȚIE PENTRU VÂNZAREA SILITĂ A UNUI IMOBIL

Lista bunurilor scoase la licitație de către SCPEJ Dobra, Coșoreanu & Asociații o puteți găsi în secțiunea Licitații.

Persoanele interesate să participe la licitație vor depune la sediul societății executorilor judecătorești, până la termenul stabilit pentru organizarea licitației, următoarele documente:

 • dovada plății unei cauțiuni (10% din prețul de începere a licitației) pentru termenul respectiv. Cauțiunea se consemnează la orice unitate a Băncii pe numele și la dispoziția:SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI DOBRA, COȘOREANU & ASOCIAȚII, CUI RO31134096 în următoarele conturi: RO 47 RZBR 0000 0600 1313 0437 (RON), RO 68 RZBR 0000 0600 1313 0447 (EUR), RO 30 RZBR 0000 0600 1313 0452 (USD), deschise la Raiffeisen Bank, Agenția Buftea.
 • cerere de participare la licitație în care se va preciza oferta de cumpărare, după modelul pe care îl găsiți în secțiunea Utile/Documente.
 • copie act de identitate, în cazul Persoanelor Fizice (împreună cu procură autentificată notarial / împuternicire avocațială în original, în cazul în care participă la licitație în calitate de mandatar) și copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului, hotararea adunării generale a asociaților sau a consiliului de administrare, mandatul persoanei care reprezintă societatea, în original, în cazul persoanelor juridice.

Creditorii urmăritori și intervenienți care au rang util de preferință nu au obligația de a depune cauțiunea, decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferența între valoarea garanției și propria creanță. Sunt dispensate de garanție și persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate comună pe cote-parți.


Informații cu privire la licitațiile organizate în cauzele execuționale înregistrate după data de 15 februarie 2013:

 • prețul de la care va începe licitația este cel mai mare preț oferit, sau, în lipsa unei oferte care să conțină un preț mai mare decât prețul menționat în Publicația de vânzare, de la acest preț.
 • dacă este prezent un singur licitator, prețul la bunul imobil poate fi adjudecat nu poate fi mai mic decât cel prevazut în Publicația de vânzare.
 • persoana declarată adjudecatar are obligația să achite diferența de preț în termen de maxim de 30 de zile de la data licitației.
 • persoanele care au participat la licitație și nu au fost declarate adjudecatari pot solicita restituirea cauțiunii consemnate printr-o cerere, pe care o regăsiți în secțiunea Utile/ Documente.
 • Actul de adjudecare, înscris provizoriu în cartea funciară a imobilului, (pentru procedurile începute între 15 februarie 2013 – 15 octombrie 2014) sau Procesul-verbal de licitație care atestă adjudecarea, notat în cartea funciară, (pentru procedurile începute după 16 octombrie 2014) pot fi contestate în termen de o lună de la data înscrierii în cartea funciară.
 • Actul de adjudecare va fi eliberat după achitarea integrală a prețului de adjudecare.
 • Actul de Adjudecare constituie titlu de proprietate pentru adjudecatar și titlu executoriu împotriva debitorului sau, după caz, a terțului dobânditor, ca și împotriva oricărei persoane care posedă ori deține imobilul adjudecat, fără a putea invoca un drept opozabil în condițiile legii.
 • predarea imobilului adjudecat este efectuată în baza titlului executoriu reprezentat de actul de adjudecare, ce nu trebuie investit cu formula executorie, și a unei cereri formulate în acest sens de catre titularul dreptului, cerere pe care o regăsiți în secțiunea Utile/ Documente.

CHELTUIELILE DE EXECUTARE

Potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activități care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activitățile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor, urmând a fi recuperate de la debitor, în condițiile legii. În această privință, politica SCPEJ SCPEJ Dobra, Coșoreanu & Asociații, este urmatoarea:

 • la înregistrarea cererii de executare, se agreează împreună cu creditorul avansarea unei sume necesare începerii procedurii, în funcție de natura și complexitatea cauzei.
 • onorariul se încasează, proporțional cu creanța recuperată, din sumele obtinuțe din poprire / valorificarea bunurilor debitorului.